گالری محصولات

۲۷ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۰:۳۹ ۱۷۳
نگه دارنده مارکر ماسکیو گاسپاردو
کرپی های سیکلوتیلر ماسکیو گاسپاردو
همزن بذر با پایه ماسکیو گاسپاردو
مارکر دستی ذرت کار ماسکیو گاسپاردو
کود کار ذرت کار ماسکیو گاسپاردو
یوک گاردان ماسکیو گاسپاردو
محافظ تیغه های سیکلوتیلر ماسکیو گاسپاردو
گل پاکن چرخ ذرت کار ماسکیو گاسپاردو
گل پاکن لوله کفشکی ماسکیو گاسپاردو
موزع های کود کار ذرت کار ماسکیو گاسپاردو
لاستیک داخل منبع کمبینات ماسکیو گاسپاردو
نگه دارنده زانویی فن کمبینات ماسکیو گاسپاردو
لوله کارنده دو دیسکی کمبینات ماسکیو گاسپاردو
نگه دارنده فن ماسکیو گاسپاردو
لوله کارنده کمبینات ماسکیو گاسپاردو
نگه دارنده گیربکس کمبینات ماسکیو گاسپاردو
لوله کامل داخل منبع کمبینات ماسکیو گاسپاردو
فنر دریچه فن کمبینات ماسکیو گاسپاردو
فولی فن و لنت های فن کمبینات ماسکیو گاسپاردو
قاب تسمه کمبینات ماسکیو گاسپاردو
قاب گاردان روی گیربکس سیکلوتیلر ماسکیو گاسپاردو
کرپی های ذرت کار ماسکیو گاسپاردو
شاسی پله کمبینات ماسکیو گاسپاردو
شاسی چرخ ذرت کار ماسکیو گاسپاردو
شاسی موزع کمبینات ماسکیو گاسپاردو
ضامن درب چادر کمبینات ماسکیو گاسپاردو
فلاپ های بقل سیکلوتیلر ماسکیو گاسپاردو
فنر چرخ ذرت کار ماسکیو گاسپاردو
شاسی پله کامل کمبینات ماسکیو گاسپاردو
شاسی اصلی پله کمبینات ماسکیو گاسپاردو
سه راهی های روغن مارکر های دستگاه های ماسکیو گاسپاردو
سرسوک ذرت کار ماسکیو گاسپاردو
سر سوک ماسکیو گاسپاردو
زنجیر سفت کن ذرت کار ماسکیو گاسپاردو
روتور مستعطیلی ماسکیو گاسپاردو
دیسک مارکر ماسکیو گاسپاردو
دنده های رتیواتور ماسکیو گاسپاردو
دنده های اصلی سانتا ماریا ماسکیو گاسپاردو
دنده اصلی سیکلوتیر ماسکیو گاسپاردو
دنده اصلی داخل گیربکس سیکلوتیلر ماسکیو گاسپاردو
دسته زنجیر ذرت کار ماسکیو گاسپاردو
دریچه های شاسی ذرت کار ماسکیو گاسپاردو
دریچه موزع کمبینات ماسکیو گاسپاردو
دریچه کود ذرت کار ماسکیو گاسپاردو
دریجه روغن گیربکس ماسکیو گاسپاردو
درجه تنظیم کود کار ماسکیو گاسپاردو
درپوش لوله کفشکی کمبینات ماسکیو گاسپاردو
درب مخزن بذر ذرت کار ماسکیو گاسپاردو
خرچنگی ۳۶ ردیفه کمبینات ماسکیو گاسپاردو
چرخ کامل ذرت کار ماسکیو گاسپاردو
چراغ راهنما کامل ماسکیو گاسپاردو
چراغ خطر ماسکیو گاسپاردو
هکتار سنج ماسکیو گاسپاردو
تیغه ها ی رتیواتور ماسکیو گاسپاردو
توری فن کمبینات ماسکیو گاسپاردو
توپی مارکر ماسکیو گاسپاردو
توپی چرخ ذرت کار ماسکیو گاسپاردو
توپی اس ال ماسکیو گاسپاردو
تنظیم کود ماسکیو گاسپاردو
پینیون و گرانویل ماسکیو گاسپاردو
پیچ ساقه خوردکن ماسکیو گاسپاردو
پیچ تنظیم موزع کمبینات ماسکیو گاسپاردو
پیچ تنطیم فشار لوله کارنده کمبینات ماسکیو گاسپاردو
پکینگ های کامل مارکر ماسکیو گاسپاردو
پروانه فن کمبینات ماسکیو گاسپاردو
پایه مارکر ماسکیو گاسپاردو
پایه مارکر ذرت کار ماسکیو گاسپاردو
پایه فنر کمبینات ماسکیو گاسپاردو
پایه فارو ذرت کار ماسکیو گاسپاردو
پایه سوک سانتا ماریا ماسکیو گاسپاردو
پایه جک سیکلوتیر ماسکیو گاسپاردو
بوش های مارکر ماسکیو گاسپاردو
بوش پیچ تنظیم فشار لوله کارنده ماسکیو گاسپاردو
بلبرینگ کش اصلی ماسکیو گاسپاردو
بازویی اتچمنت ماسکیو گاسپاردو
بازوی نگه دارنده پوسته پینیون گرانویل کمبینات ماسکیو گاسپاردو
اتصال سه نقطه منبع به سیکلوتیلر ماسکیو گاسپاردو
اتصال سه نقطه سیکلوتیلر ماسکیو گاسپاردو
اتصال به تراکتور سیکلوتیلر ماسکیو گاسپاردو
تیغه سیکلوتیلر کمبینات ماسکیو گاسپاردو
تیغه سانتا ماریا ماسکیو گاسپاردو
توری فن کمبینات ماسکیو گاسپاردو
توپی فن کمبینات ماسکیو گاسپاردو
تفلن توپی دیسک کارنده فلزی و پلاستیکی کمبینات ماسکیو گاسپاردو
مهره دو قلو کمبینات ماسکیو گاسپاردو
خاک ریز ذرت کار ماسکیو گاسپاردو
پوسته موزع کمبینات ماسکیو گاسپاردو
پوسته گیربکس سانتا ماریا ماسکیو گاسپاردو
پوسته فن چپ کمبینات ماسکیو گاسپاردو
پوسته فن راست کمبینات ماسکیو گاسپاردو
توپی و پوسته غلطک کمبینات ماسکیو گاسپاردو
پایه نگه دارنده sp  ذرت کار ماسکیو گاسپاردو
پایه نگه دارنده فنر کمبینات ماسکیو گاسپاردو
پایه گلبرگ موزع کمبینات ماسکیو گاسپاردو
کفشکی کمبینات ماسکیو گاسپاردو
بوش گرافیکی و بوش مرکزی مچی لوله کارنده کمبینات ماسکیو گاسپاردو
بلبرینگ موزع کمبینات ماسکیو گاسپاردو
برس گرد موزع کمبینات ماسکیو گاسپاردو
اسبک گیربکس سانتا ماریا
آچار چاکنت و بلبرینگ کش سیکلوتیلر