کلید واژه ها: سیکلوتیلر ماسکیو گاسپاردو ماسکیو گاسپاردو ماسکیو گاسپاردو کراپ لند maschio gaspardo cropland