کلید واژه ها: ردیف کار ماسکیو گاسپاردوماسکیوگاسپاردوکراپ لندcroplandmaschiogaspardoردیف کارذرت کار