کلید واژه ها: کشت مستقیم ماسکیو گاسپاردو ماسکیو گاسپاردو ماسکیو گاسپاردو crapland کراپ لند maschio gaspardo