کلید واژه ها: کشت مستقیم ماسکیو گاسپاردوماسکیوگاسپاردوماسکیو گاسپاردوcraplandکراپ لندmaschiogaspardo