کلید واژه ها: بذر کار مکانیکی ماسکیو گاسپاردو ماسکیو گاسپاردو ماسکیو گاسپاردو maschio cropland gaspardo کراپ لند